استخدام طباخ قند و نبات با پاداش در خراسان جنوبی
مشخص نشده
۴۰۴ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام استادکار ماهر ترکار و دسر زن در بیرجند
مشخص نشده
۱۱۵۹ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام استادکار قناد ترکار و خشک کار در شهرستان فردوس
مشخص نشده
۱۲۱۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام شاطر زن جهت پخت نان تنوری جهت همکاری در بیرجند
مشخص نشده
۱۷۲۶ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام استادکار قنادی تر کار و خشک کار در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۷۷۷ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام استادکار و وردست ماهر قناد در بیرجند
مشخص نشده
۱۹۲۲ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت