استخدام قناد خشک کار ماهر و وردست در بجنورد
مشخص نشده
۱۱۳۵ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام قناد خشک کار ماهر و وردست در بجنورد
مشخص نشده
۱۱۶۴ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام استادکار ماهر قنادی شیرینی پزی در بجنورد
مشخص نشده
۱۲۷۳ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام استاد کار ماهر قنادی در بجنورد
مشخص نشده
۱۳۳۶ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام استاد کار ماهر قنادی و شیرینی پزی در شهر بجنورد
مشخص نشده
۱۴۴۸ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام استاد کار ماهر قنادی (شیرینی پزی) در بجنورد
مشخص نشده
۱۴۸۳ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام استادکار ماهر قنادی جهت همکاری در بجنورد
مشخص نشده
۱۶۳۰ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام وردست ماهر جهت همکاری با شیرینی پزی در بجنورد
مشخص نشده
۱۸۶۲ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام یک نفر مجرد جهت کار در شیرینی پزی در شهر بجنورد
مشخص نشده
۱۹۰۱ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت