استخدام طباخ قند و نبات با پاداش در خراسان جنوبی
مشخص نشده
۳۹۴ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام استادکار ماهر ترکار و دسر زن در بیرجند
مشخص نشده
۱۱۴۹ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام استادکار قناد ترکار و خشک کار در شهرستان فردوس
مشخص نشده
۱۲۰۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام شاطر زن جهت پخت نان تنوری جهت همکاری در بیرجند
مشخص نشده
۱۷۱۶ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام استادکار قنادی تر کار و خشک کار در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۷۶۷ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام استادکار و وردست ماهر قناد در بیرجند
مشخص نشده
۱۹۱۲ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت