استخدام تعدادی خانم کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی خانم کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۴۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی استاد کار ترکار کیک ساز در مشهد
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی استاد کار خشکار در مشهد
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آقا کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده و ماهر در مشهد
مشخص نشده
۷۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی بردست ماهر قناد در مشهد
مشخص نشده
۹۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۱۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی استاد ترکار، کیک ساز در مشهد
مشخص نشده
۱۲۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی تر کار در مشهد
مشخص نشده
۱۴۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت