استخدام کیک پز و دسر زن جهت کار در کرج
مشخص نشده
۵۲۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کیک پز و دسر زن جهت کار در کرج
مشخص نشده
۵۲۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی آقا جهت کار در قنادی در کرج
مشخص نشده
۶۴۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام وردست کیک ساز آقا در کرج
مشخص نشده
۸۰۰ روز قبل
البرز
تمام وقت