استخدام مشاور فروش(رشته میکروبیولوژی ،مهندسی پزشکی، زیست)
استخدام فارغ التحصیلی میکروبیولوژی جهت کار در قم
استخدام کارشناس میکروبیولوژی وکارشناس صنایع غذایی در شرق تهران
استخدام کارشناس زیست شناسی مولکولی یا ژنتیک جهت آزمایشگاه
استخدام نسخه پیچ (مسلط به نسخه خوانی ) در یزد
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در مشهد
استخدام تکنسین داروخانه خانم در یک داروخانه معتبر در تهران
استخدام کارشناس تولید در شرکت دارو سازی در البرز
استخدام 8 ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر - تهران
استخدام کارشناس میکروبیولوژی دریک شرکت معتبر مواد غذایی -تهران
استخدام کارشناس کنترل کیفی،کارشناس ارشد فروش، سرپرست انبارها
استخدام کارشناس کنترل کیفیت در یک شرکت معتبر مواد غذایی-تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی معتبر در اصفهان
استخدام نماینده علمی و فروش در شرکت داروسازی بهتا دارو آفرینش
استخدام سوپروایزر فروش ،نماینده علمی و فروش
استخدام نماینده علمی و فروش در شرکت بهتا دارو آفرینش در تهران
استخدام نماینده علمی و فروش در شرکت بهتا دارو آفرینش در البرز
استخدام نماینده علمی و فروش در شرکت بهتا دارو آفرینش در فارس
استخدام نماینده علمی و فروش درداروسازی بهتا داروآفرینش-خوزستان
استخدام خانم با مدرک حداقل لیسانس جهت تدریس شیمی و زیست