استخدام نماینده علمی در شـرکت داروسازی کاسپین تامین
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در مشهد
استخدام جهت همکاری با شرکت شیمیایی نوین پاک شرق
استخدام نماینده عملی - تهران،کرج،مشهد،اهواز،کرمان،ارومیه،شیراز
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس-مشهد
استخدام جهت یک شرکت معتبر تولیدی در مشهد
استخدام کارشناس میکروب شناسی جهت کار در مشهد
استخدام پاتولوژیست و یا دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی در مشهد
استخدام نماینده علمی (Med Rep)در یک شرکت معتبر در مشهد
استخدام نیرو جهت همکاری در بنیاد ژنتیک در مشهد
استخدام نماینده علمی/ باریج اسانس در گناباد،نیشابور،سبزوار
استخدام نماینده علمی(شیمی،داروسازی،میکروبیولوژی،دامپزشکی و ..)
استخدام نماینده علمی در شرکت آرنا حیات دانش در مشهد
استخدام نماینده علمی در شرکت دارویی آرنا حیات دانش در مشهد
استخدام معلم(ریاضی،زیست،شیمی،انگلیسی،فارسی،آلمانی،فرانسه)مشهد
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در مشهد
استخدام نیرو با مدرک صنایع غذایی ، زیست یا میکروبیولوژی-مشهد
استخدام معلم خصوصی در استادبانک،مرجع تدریس خصوصی درخراسان رضوی
استخدام معلم خصوصی در استادبانک،مرجع تدریس خصوصی درخراسان رضوی
استخدام چند ردیف شغلی در بنیاد ژنتیک در مشهد