استخدام نماینده علمی در شـرکت داروسازی کاسپین تامین
استخدام کارگر فیروزه کوبی خانم با آموزش رایگان در اصفهان
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی معتبر در اصفهان
استخدام سوپروایزر فروش ،نماینده علمی و فروش
استخدام کارمند پذیرش خانم در اصفهان
استخدام نمایند علمی آقا در شرکت دانش بنیان تالی ژن پارس-اصفهان
استخدام کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی در اصفهان
استخدام نماینده علمی (Med Rep) در شرکت آرنا حیات دانش دراصفهان
استخدام کارشناس آزمایشگاه،اپراتور تولید در اصفهان
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در اصفهان
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در اصفهان
استخدام آموزشگاه تفکر مبین در اصفهان
استخدام کارشناس زیست جانوری از اصفهان جهت کار در غرب تهران
استخدام فروشنده با مدرک لیسانس جهت شرکت معتبر در اصفهان
استخدام نماینده علمی (Med Rep) در شرکت آرنا حیات دانش،اصفهان
استخدام مشاور در طرح باشگاه سلامت در اصفهان
استخدام نسخه پیچ خانم در یک داروخانه معتبر در اصفهان
استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر در اصفهان
استخدام کارشناس زیست شناسی میکروبیولوژی، بیوشیمی جهت آزمایشگاه
استخدام نیروی صنایع غذایی، میکروبیولوژی و علوم دامی در اصفهان