ارسال آسان
استخدام فیزیوتراپیست با بیمه، بیمه تکمیلی در یک کلینیک توانبخشی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپیست با بیمه، بیمه تکمیلی در یک کلینیک توانبخشی در تهران
مشخص نشده
۶ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپیست با 9/5 میلیون حقوق، بیمه و بیمه تکمیلی در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپ با بیمه در یک کلینیک توانبخشی در تهران
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 8,500,000 تومان تا 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپ در مرکز درمان های بیومکانیکی دکتر ناصر قلبی در تهران
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۶، امیرآباد
تمام وقت کارآموزی
استخدام فیزیوتراپ در یک خانه سالمندان در پاسداران
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، دروس
پاره وقت
استخدام فیزیوتراپیست با بیمه، بیمه تکمیلی در یک کلینیک توانبخشی در تهران
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپیست با بیمه، بیمه تکمیلی در یک کلینیک توانبخشی در تهران
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 8,500,000 تومان
تمام وقت