استخدام مدرس پاپیه ماشه در یک آموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۶ روز قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام مدرس پاپیه ماشه در یک آموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام کارآموز ظریف کار در گالری هامن در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۰۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت کارآموزی
استخدام هنرمند نقاش و کارآموز ظریف کار در گالری هامن در مشهد
مشخص نشده
۱۴۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت کارآموزی
استخدام مدرس مجسمه سازی در یک موسسه آموزشی در تهران
مشخص نشده
۱۹۴ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام مدرس مجسمه سازی در یک موسسه آموزشی در تهران
مشخص نشده
۲۲۱ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام مدرس مجسمه سازی در یک موسسه آموزشی در تهران
مشخص نشده
۲۳۵ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام مدرس مجسمه سازی در یک موسسه آموزشی در تهران
مشخص نشده
۲۴۹ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام مدرس مجسمه سازی در یک موسسه آموزشی در تهران
مشخص نشده
۳۲۲ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام مدرس مجسمه سازی در یک موسسه آموزشی در تهران
مشخص نشده
۳۵۴ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام مدرس مجسمه سازی در یک موسسه آموزشی در تهران
مشخص نشده
۳۷۷ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام مدرس مجسمه سازی در یک موسسه آموزشی در تهران
مشخص نشده
۳۹۲ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام طراح سه بعدی چهره و طراح سه بعدی در تهران
۴۰۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری