استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در شهرکرد
استخدام نماینده علمی در یک شرکت دانش بنیان
استخدام جهت همکاری با موسسه پزشک سبز در شهرکرد
استخدام نماینده علمی در شرکت کیمیا کاشت اطبا در کل ایران