استخدام مدیر مالی و کارگر تولید در اصفهان و شهرکرد
استخدام مدیر مالی در یک شرکت دانش بنیان
استخدام شرکت قارچ نگین فصل در شهرکرد