استخدام نیروی برگر زن و پیتزا زن آقا جهت همکاری در شهرکرد
استخدام آشپز آقا جهت همکاری در شهرکرد
استخدام جهت همکاری با مجموعه گردشگری عمارت فیروزه در شهرکرد
استخدام رستوران ایتالیایی ۱۳ در شهرکرد
استخدام نیرو جهت همکاری با آشپزخانه در شهرکرد
استخدام آشپز جهت همکاری با رستوران بارساوا در شهرکرد
استخدام جهت همکاری با رستوران ایتالیایی ۱۳ در شهرکرد
استخدام آشپز جهت همکاری با رستوران بارساوا در شهرکرد
استخدام تعدادی آشپز جهت همکاری در شهرکرد
استخدام تعدادی نیروی خانم جهت آشپزخانه کافه رستوران در شهرکرد
استخدام آشپز ماهر در زمنیه پخت غذای ایرانی و فرنگی در شهر کرد