استخدام انباردار مجرب جهت همکاری در شهرکرد
استخدام تعدادی نیرو جهت انبارداری، چیدمان و صندوقداری در شهرکرد
استخدام انباردار جهت همکاری با شرکت معتبر در شهرکرد
استخدام نیروی انباردار مجرب آقا در شهرکرد
استخدام یک انباردار جهت همکاری در شهرکرد
استخدام نیرو جهت صندوق و انبار فروشگاه موادغذایی در شهرکرد