استخدام ۶ردیف شغلی در شرکت فرانسوز یزد(جهت کار در یزد)
استخدام ۳ردیف شغلی از ۱۰استان جهت کار درشرکت فرانسوز در یزد