استخدام مترجم حرفه ای زبانهای گوناگون در ترجمیتو از سراسر کشور
استخدام مترجم زبانهای آلمانی،انگلیسی،عربی،آلمانی
استخدام یک شرکت فنی مهندسی و بازرگانی در شهرکرد
استخدام ۳ردیف شغلی درایده پردازان زبان امین/چهارمحال و بختیاری