استخدام پشتیبان کارتخوان،سرپرست شعبه در شهرکرد
استخدام مدیر دفتر در شرکت بین المللی ماکسیم در شهرکرد
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط با مشتری در شهرکرد
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط با مشتری در شهرکرد
استخدام چند ردیف شغلی جهت همکاری در شهرکرد
استخدام مدیر تولید،مدیر QC،طراح مکانیک در ظریف مصور در بروجن
استخدام مدیر متخصص در حوزه نساجی،کارشناس نساجی در بروجن
استخدام سرپرست شعبه در پرداخت الکترونیک سامان در شهرکرد