استخدام کارشناس حضوری امور مشتریان خانم (سراسر ایران)
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در شرکت ماکسیم در شهرکرد
استخدام اپراتور مرکز تماس خانم در یک شرکت معتبر
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط با مشتری در شهرکرد
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط با مشتری در شهرکرد