استخدام کارشناس منابع انسانی در شرکت اسنپ -چهارمحال و بختیاری
استخدام شرکت مهندسی یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت/۲۳استان
استخدام کارشناس منابع انسانی،مدیر واحد بهره برداری مواد اولیه -بروجن
استخدام ۳ردیف شغلی از ۱۰استان جهت کار درشرکت فرانسوز در یزد