استخدام کارگر ساده (کارواش کار) در گروه صنعتی سرکان در البرز
۱۵ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، وردآورد
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر کارواش کار در کرج
مشخص نشده
۴۶۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارواش در کرج
مشخص نشده
۴۷۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر کارواشکار جهت کار در کرج
مشخص نشده
۵۳۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام آقا جهت کار در کارواش در کرج
مشخص نشده
۶۰۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر کارواش جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۶۲۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارواش در کرج
مشخص نشده
۶۳۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کارگر کارواش در کرج
مشخص نشده
۶۷۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کارواش کار ماهر در کرج
مشخص نشده
۶۸۳ روز قبل
البرز
تمام وقت