استخدام خیاط (وسط کار) با 6 میلیون حقوق، بیمه و سرویس در آبیک
البرز
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام وسط کار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام وسط کار پوشاک جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۱۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام وسط کار و بخار کار جهت کار در کرج
مشخص نشده
۲۶۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام وسط کار خانم جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۲۷۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام وسط کار با بیمه و کار دائم در کرج
مشخص نشده
۲۸۸ روز قبل
البرز
تمام وقت