ارسال آسان جدید
استخدام نقاش صنعتی با بیمه و بیمه تکمیلی در شهرک صنعتی شمس آباد
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران شهرک صنعتی شمس آباد
تمام وقت
استخدام نقاش صنعتی با بیمه و بیمه تکمیلی در شهرک صنعتی شمس آباد
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
تهران شهرک صنعتی شمس آباد
تمام وقت