استخدام رنگ کار پودری کوره ای جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نقاش اتومبیل ماهر و نبمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام صافکار و نقاش ماهر جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نجار رویه کوب، خیاط و رنگ کار در مشهد
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام استادکار پلی استرکار ماهر در مشهد
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت