استخدام شاطر بربری کره ای جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۲۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شاطر نانوا جهت رستوران در کرج
مشخص نشده
۱۳۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شاطر سنگک در کبابی یونا در کرج
مشخص نشده
۱۷۲ روز قبل
البرز
تمام وقت