استخدام نیروی آقا جهت کار در نانوایی در مشهد
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نوندار لواش ماشینی در مشهد
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پاچال دار جهت کار در نانوایی در مشهد
مشخص نشده
۴۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام فرکار، کمک شاطر و شاطر ماهر در مشهد
مشخص نشده
۶۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پاچالدار ماهر جهت همکاری در طباخی در مشهد
مشخص نشده
۱۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر ناخن زن در نانوایی در مشهد
مشخص نشده
۱۴۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نانوا جهت کار در یک رستوران معتبر در مشهد
مشخص نشده
۲۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاطر جهت کار در نانوایی در مشهد
مشخص نشده
۲۳۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام چونه گیر نانوا جهت کار در تربت حیدریه
مشخص نشده
۲۴۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاطر ماهر نان ماهر و متعهد در مشهد
مشخص نشده
۲۸۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نانوا آقا جهت کار در یک رستوران در مشهد
مشخص نشده
۳۲۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت