استخدام نیروی خدماتی جهت کار در منزل در کرج
مشخص نشده
۲۴۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر خانم جهت کار در منزل در کرج
مشخص نشده
۲۵۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی آقا جهت نظافت منازل در کرج
مشخص نشده
۳۰۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خدمتکار خانم جهت کار در منزل در کرج
مشخص نشده
۳۴۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خدمتکار در منزل خانم در البرز
مشخص نشده
۴۲۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خانمی جهت امور منزل در کرج
مشخص نشده
۴۳۳ روز قبل
البرز
تمام وقت