استخدام باطریساز جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۱۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام یک نفر باطریساز ماهر جهت کار در کرج
مشخص نشده
۳۲۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام باطری ساز ماهر جهت کار در کرج
مشخص نشده
۳۳۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام باطری ساز و نصاب رادیوپخش در کرج
مشخص نشده
۳۵۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام باطریساز جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۷۶ روز قبل
البرز
تمام وقت