استخدام 5 عنوان شغلی در مجموعه فست فودهای عارف در البرز
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام 8 عنوان شغلی با بیمه در مجموعه فست فودهای عارف در البرز
مشخص نشده
۱۵۷ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام 8 عنوان شغلی با بیمه در مجموعه فست فودهای عارف در البرز
مشخص نشده
۱۷۲ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام 6 عنوان شغلی با بیمه در مجموعه فست فودهای عارف در البرز
مشخص نشده
۱۹۷ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام آشپز، کمک آشپز، پیتزازن در کرج
مشخص نشده
۳۲۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام پیتزازن در رستوران کاژین در کرج
مشخص نشده
۳۴۴ روز قبل
البرز
تمام وقت