استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان با بیمه و پاداش در شرکت فیدار ارتباط پایدار
۲۳ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان با بیمه و پاداش در شرکت فیدار ارتباط پایدار
۳۴ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پشتیبان کارتخوان بانکی در شرکت طراحان کنترل شرق پاژ در مشهد
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت