استخدام کباب زن جهت همکاری در بندرعباس
مشخص نشده
۸۰۸ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام آشپز تخته کار جهت کار در رستوران در کیش
مشخص نشده
۸۹۱ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام آشپز و تخته کار جهت کار در جزیره کیش
مشخص نشده
۹۱۹ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام تخته کار و کارگر ساده جهت کار در کیش
مشخص نشده
۹۸۸ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در رستوران حاتم در بندرعباس
مشخص نشده
۱۱۴۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام رستوران شهر غذا در بندر عباس
مشخص نشده
۱۱۵۲ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام تخته کار جهت همکاری در شهر بندر عباس
مشخص نشده
۱۱۷۸ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام تخته کار ماهر جهت همکاری در بندر عباس
مشخص نشده
۱۲۱۶ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام کباب ترکی زن ماهر در فست فود در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۲۲۰ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام آشپزخانه ریحون جهت همکاری در بندر عباس
مشخص نشده
۱۲۷۱ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت