استخدام کباب پز و ظرفشوی جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کباب پز جهت کار در جاده چالوس
مشخص نشده
۲۹۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام آشپز و کباب زن ماهر جهت کار در کرج
مشخص نشده
۳۰۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام آشپز و کباب پز جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۴۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تخته کار جهت کار در جاده چالوس
مشخص نشده
۳۷۷ روز قبل
البرز
تمام وقت