استخدام نیروی کباب زن آقا در شیراز
مشخص نشده
۳۸۴ روز قبل
فارس
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در کبابی در شیراز
مشخص نشده
۱۰۱۰ روز قبل
فارس
تمام وقت
استخدام کمک آشپز و تخته کار در شیراز
مشخص نشده
۱۱۲۹ روز قبل
فارس
تمام وقت
استخدام تخته کار در یک فودهال در شیراز
مشخص نشده
۱۱۳۸ روز قبل
فارس
تمام وقت
استخدام آشپز و تخته کار ماهر در شیراز
مشخص نشده
۱۱۴۴ روز قبل
فارس
تمام وقت