استخدام 7 عنوان شغلی در یک هلدینگ معدنی در هرمزگان
مشخص نشده
۸۰۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت کارآموزی
استخدام استادکار آلومینیوم در بندر عباس
مشخص نشده
۱۲۰۵ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام استاد کار شیشه دوجداره در بندرعباس
مشخص نشده
۱۳۴۳ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام آهنگر و درب و پنجره ساز ماهر در شهر مشهد
مشخص نشده
۱۳۵۳ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام درب و پنجره ساز حرفه ای جهت کار در کیش
مشخص نشده
۱۳۹۴ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام استادکار آلومینیوم در شهر بندر عباس
مشخص نشده
۱۵۲۸ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام آهنگر جهت ماشین های راهسازی در بندر عباس
مشخص نشده
۲۱۰۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام آشپز ماهر با جای خواب در شهر کیش
مشخص نشده
۲۲۸۹ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت