استخدام نیروی ماهر کبابی در کبابی قائم در مشهد
مشخص نشده
۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در کبابی در مشهد
مشخص نشده
۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تخته کار ماهر آقا جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تخته کار جهت کار در آشپزخانه در مشهد
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام یک آشپز و تخته کار جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام آشپز ماهر و کمک آشپز، تخته کار در مشهد
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانم یا آقا جهت کار در کبابی در مشهد
مشخص نشده
۴۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام منقل دار و تخته کار جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تخته کار جهت کباب پاژ در مشهد
مشخص نشده
۵۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کباب گیر کوبیده جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۵۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تخته کار جهت کار در آشپزخانه در مشهد
مشخص نشده
۷۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت