استخدام کباب پز جهت کار در تهیه غذا در همدان
مشخص نشده
۷۲۷ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام کباب پز نیمه ماهر جهت کار در همدان
مشخص نشده
۷۹۲ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام کباب زن جهت کار در تهیه غذا در همدان
مشخص نشده
۷۹۵ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام آشپز تخته کار جهت همکاری در همدان
مشخص نشده
۸۸۱ روز قبل
همدان
تمام وقت