استخدام نیرو جهت کاشیکاری در زنجان
مشخص نشده
۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۱۸۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نصاب کاشی و سرامیک جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۲۳۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار در کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۳۰۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام شاگرد کاشی کار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۳۱۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر کاشی کار جوان و کاری در زنجان
مشخص نشده
۳۱۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر جوان و کاری کاشی کار در زنجان
مشخص نشده
۳۲۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت