استخدام حسابدار خانم جهت دفتر مرکزی شرکت معتبر در بیرجند
استخدام حسابدار آقا جهت همکاری در شهر بیرجند
استخدام حسابدار خانم جهت یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی
استخدام حسابدار با سابقه کار در امور پیمانکاری در بیرجند
استخدام کارشناس حسابداری در شرکت ره آورد در خراسان جنوبی
استخدام کارگر فنی جوشکار و انباردار و کارگر جهت حمل و جابه جای
استخدام حسابدار خانم با سابقه جهت شرکت معتبر موادغذایی
استخدام حسابدار جهت همکاری با غذای آماده جوجه طلایی در بیرجند
استخدام حسابدار باتجربه خانم مسلط به نرم افزار ورد، اکسل
استخدام حسابدار مقیم تهران جهت یک شرکت تولیدی صنعتی با سابقه
استخدام حسابدار جهت شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا در بیرجند
استخدام ۳ ردیف شغلی در کرمان،خراسان جنوبی و اصفهان
استخدام حسابدار آقا جهت شرکت توزیع دارویی هنار دارو در بیرجند
استخدام نیروی خانم جهت انجام امور حسابداری و دفتری در بیرجند
استخدام حسابدار با کمک حسابدار خانم جهت فروشگاه پلاس در بیرجند
استخدام حسابدار خانم با سابقه کار جهت همکاری در بیرجند
استخدام حسابدار جهت همکاری با شرکت معتبر در بیرجند
استخدام دو نفر همکار آشنا به نرم افزار هلو و ورد در بیرجند
استخدام نیروی فنی آقا جهت امور دفتری، انبارداری، جوشکاری صنعتی
استخدام حسابدار خانم جهت شرکت معتبر در شهر بیرجند