در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام پارکبان جهت کار در سفره خانه در کرج
مشخص نشده
۲۰۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام پارکبان در بستنی نعمت مهرشهر در کرج
مشخص نشده
۲۶۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام پارکبان جهت کار در کرج
مشخص نشده
۲۸۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام پارکبان جهت رستوران در کرج
مشخص نشده
۳۲۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام پارکبان جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۹۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر و پارکبان جهت رستوران در کرج
مشخص نشده
۴۰۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر و پارکبان جهت رستوران در کرج
مشخص نشده
۴۰۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام پارکبان جهت کار در رستوران در کرج
مشخص نشده
۴۱۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام پارکبان جهت رستوران در جاده آتشگاه
مشخص نشده
۴۴۱ روز قبل
البرز
تمام وقت