سوالات رایگان آزمون وزارت بهداشت

۶۶۰ روز قبل ۳۴ نظر

سوالات رایگان آزمون وزارت بهداشت ارسال شده در دیدگاهها

دانلود کتاب الکترونیکی جامع درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامی با پاسخنامه تشریحی وب سایت «ای استخدام» 

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

برای دانلود سوالات اصل دفترچه های آزمونهای برگزار شده توسط سنجش مجری آزمون وزارت بهداشت با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید (ویرایش جدید)

کاربران عزیز در این صفحه سوالاتی که افراد شرکت کننده در آزمون وزارت بهداشت به خاطر داشته و در قسمت دیدگاهها مطرح نموده اند گرد آوری شده است. لطفا شما نیز در صورتی که سوالی را به خاطر دارید جهت تکمیل کردن سوالات به دوستان خود کمک کنید.

برای مشاهده صفحه استخدامی وزارت بهداشت اینجا کلیک کنید

سوالات عمومی آزمون

ادبیات فارسی

۲۷ - معنی کدام واژه غلط است ؟

۱) حضیض - نشیب
۲) ملاهی - آلات لهو
۳) هزار - بلبل
۴) مقهور- مقلوب

۲۸- در کدام گروه کلمه ، غلط املایی وجود دارد ؟

۱) مالیات مستغلات - ظن صلاح
۲) فرزند صاحب فراصت - حبز انتقاع
۳) تقاضای عوارض- رزم صعب
۴) اخذ غرامت - حائز اهمیت

۲۹- در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد ؟

۱) اتفاقا از او حرکتی در نظر سلطان ناپسند آمد ، مصادره فرمود و عقوبت کرد
۲) یکی را از ملوک مرضی حایل بود که اعادت ذکرآن نکردن اولی
۳) اکنون پدر و مادر به علت خطام دنیا مرا به خون درسپردند
۴) وزیر را با وی غرضی بود و اشارت به کشتن فرمود

۳۰ - در بیت زیر ، معنی کنایی «زرد روی شدن» چیست ؟
نرفتم به محرومی از هیچ گوی چرا از در حق شوم زرد روی

۱) شرمند شدن
۲) بیمار گونه شدن
۳) ترسیدن
۴) وحشت زده شدن

۳۱ - در بیت زیر کدام واژه ایهام دارد ؟
کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش

۱) باده
۲) بی آواز
۳) رود
۴) رود

۳۲ - آرایه های بیت زیر کدامند ؟
از این شعر تر شیرین و شاهنشه عجب دارم که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد
۱) حس آمیزی - واج آرایی - جناس
۲) ایهام - کنایه - مجاز
۳) کنایه - حس آمیزی - ایهام
۴) واج آرایی- اسلوب معادله - جناس

۳۳ - کدام بیت فاقد مفهوم بیت زیر است ؟

کاسه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد

۱) رود، تنگ به یک نان جوین برگردد نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ
۲) حریف برش روی ناسازگار چو خواهد شدن دست پیشش مدار
۳) قناعت توانگر کند مرد را خیر کن حریص جهانگرد را
۴) چنین بود تا بود این تیره روز تودل را به از فزونی مسور

۳۴ - کدام عبارت ، با ضرب المثل زیر، تقابل مفهمومی دارد ؟
دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز

۱) گفت این غوری بد گهر چه کرای بندی است ، رها کنید تا هر جا که خاهد برود
۲) وصیت دروغ عظیم است و نزدیکان پادشاه را و نجنب از آن لازم و فریضه باش
۳) می بینیم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد و دروغ موثر و متمر و راستی مهجور و مردود
۴) صدفی را اگر چه به مضرت تو سرایت خواهد کرد، برکذبی که به منفعت تو راجع باشد

۳۵ – همه ابیات، با سروده زیر ،قرابت مفهومی دارد، به جز .............

« دو صد گفته چون نیم کردار نیست »

۱ ) ز گفتار نیکو و کردار زشت ستایش نیابی و خرم بهست

۲ ) دو صد گنج شاید به گفتار داد که نتوان یکی زان به کردار داد

۳ ) از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو

۴ ) چه مرد است آن که هم چون هم نباشد مر او را در جهان گفتار و کردار

۳۶– کدام عبارت نیاز به ویرایش دارد؟

۱ ) هر کدام ،رنگ مخصوص به خود را داشت

۲ ) مجمع، به این پیشنهاد ،رای موافق داد.

۳ ) دسته عزاداری ،به حرکت درآمد .

۴ ) هر کسی،چیزی می گفتند.

۳۷- نوع واژه های کدام گروه ،متفاوت است ؟

۱ ) خندان – گرفته – پذیرا

۲ ) خورش – زمینه – شهرک

۳ ) کردار – شکرانه – پیرایه

۴ ) باغبان – دانشگاه – هنرستان

۳۸– کدام عبارت،فاقد قید است ؟

۱ ) نگرانی پدر،فقط به خاطر تنهایی مادرم بود .

۲ ) مرد فرزانه ،غالبا مطلب مهمی به ما یاد می داد.

۳ ) منوچهری در شعرش ،بهار را ترسیم می کند .

۴ ) مدرسه ها ،پاییز باز می شوند .

جواب های ارسالی کابران ادبیات فارسی

سارا ر

۲۶- معنی توسنی – نزهتگه = سرکشی, تفرجگاه
۲۷- معنی غلط = مقهور – مقلوب
۲۸- غلط املایی = فرزند صاحب فراصت
۲۹- غلط املایی = یکی را از ملوک مرضی حایل بود
۳۰- زرد شدن = شرمنده شدن
۳۱- ایهام = رود (نوعی ساز- رودخانه)
۳۲- آرایه های ادبی = حس امیزی، واج آرایی، جناس
۳۳- قرابت ندارد = حریف ترش روی ناسازگار/ چو خواهد شدن دست پیشش مدار
۳۴- تقابل مفهومی دارد = می بینیم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد و دروغ موثر و مثمر و راستی مهجور و مردود
۳۵- قرابت ندارد = از مکافات عمل غافل مشو, گندم از گندم برویز جو ز جو
۳۶- ویرایش = هر کسی, چیزی میگفتند.
۳۷- باغبان, دانشگاه,هنرستان
۳۸- قید ندارد = منوچهری در شعرش بهار را ترسیم می کند

علی

سوال ۲۷ ادبیات مقلوب و مقهور اشتباهه.مغلوب درسته

علی

یک سوال مقهور مغلوب میشد.یک سوال املایی دیگه میشد مرض حایل(هایل به معنای ترسناک درست هست.حایل یعنی پرده)

ts

اون مقهور = مقلوب نمیشذ؟؟؟
(مغلوب)

سارا ر

ادبیات معنی لغت توسنی جواب گزینه ای بود که سرکشی داشت
معنی لغت حضیض = پستی
زرد شدن = شرمنده شدن
هایل
دقیق یادم نیست ولی :
زردروی رو شرمندگی زدم
ارایه حس امیزی واج ارایی جناس
قرابت همین مورد ترشرو ناسازگار
قید گزینه اول- منوچهری
به هر کسی چیزی می گفتند
ساختمان وازه ها رو نزدم
اون قرابت دیگه رو گندم از گندم بروید جو ز جو (فک کنم این بیت راجع عاقبت عمل و دوراندیشی هست -بقیه راجع عمل کردن ، نه حرف زدن)
دروغ مصلحت امیز گفته بود بیت متقابل اش چی میشه فک کنم منظورش مخالف و متضاد رو بایست پیدا می کردی، گزینه دوم رو زدم ، صدقی بگو اگر چه به ضررت باشد ….

سوال دوم- مقهور-مقلوب؟؟
سوال اول توسنی-نزهتگه -به معنای سرکشی و تفرجگاه است فک کنم این رو نزدم از چه کتابی بود؟؟؟
سوال ایهام بیت حافظ چی میشد؟؟؟ اوازه – رود ؟

معارف اسلامی

۳۹ – شناخت خداوند ار راه « سیر انفس» چگونه تحقق می یابد ؟

۱ ) بدیهی بودن و بی واسطه

۲ ) برهان فطرت و با واسطه

۳ ) شناخت قلبی و بی وسطه

۴ ) مشاهده مخلوقات و با واسطه

۴۰ – قرآن کریم که می فرماید « خداست که با هدایت خویش چنان تدبیر می کند که گیاهان، همواره میوه های گوارا تولید کنند» ناظر بر کدام تقریر از برهان نظم است ؟

۱ ) هدفمندی

۲ ) موارد جزئی

۳ ) هماهنگی

۴)همکاری

۴۱– از آیه شریفه « لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی » کدام مفهوم دریافت می شود ؟

۱ ) میان ایمان و عمل ،ارتباط تنگاتنگی وجود دارد

۲ ) ایمان و علم، دو موهبت الهی هستند.

۳ ) شرط لازم و کافی ایمان ،معرفت و علم است .

۴ ) ایمان بدون معرفت، اجر و ارجی ندارد.

۴۲ –رابطه بین صفات و ذات خداوند ،چگونه است ؟

۱ ) صفات و ذات،مشابه یکدیگرند .

۲ ) صفات خدا ،عین ذات اوست .

۳ ) صفات و ذات ،متمایز از یکدیگرند.

۴ ) صفات خدا ،زائد بر ذات اوست .

۴۳ – آیه شریفه « لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا » به کدام بعد از ابعاد توحید دلالت دارد؟

۱ ) خالقیّت

۲ ) ربوبیّت

۳ ) مالکیّت

۴ )اطلاعات

۴۴ – کدام انسانها ،هنگام تولد ،معرفت خدا را همراه دارند؟

۱ ) همه آنها ،حتی اگر فرزندان مشرکان باشند .

۲ ) انسانهایی که از همه جا قطع امید کرده باشند.

۳ ) همه آنها که معرفت خدا در روح و جانشان باقی است

۴) مسلمانان و فرزندانی که با فطرت الهی متولد می شوند.

۴۵ – چراغ هدایت عقل در درون وجود انسان چه کمکی به انسان می کند ؟

۱ ) دلیل ناکامی ها و توجیه ناتوانی های انسان را به دست می آورد.

۲ ) پاسخ صحیح برخی از مسائل بنیادین را به طور کامل می دهد .

۳ ) هدف و مقصد زندگی انسان را به تنهایی به او نشان می دهد .

۴ ) بسیاری از مجهولات و مسائل را در می یابد و پاسخ می دهد .

۴۶ – « جامعیت دین اسلام » و « تبیین تعالیم روحی» به ترتیب ،ضرورت کدام قلمرو رسالت را اثبات می کند ؟

۱ ) مرجعیت دینی – ولایت ظاهری

۲ ) ولایت ظاهری - مرجعیت دینی

۳ ) مرجعیت دینی - مرجعیت دینی

۴ ) ولایت ظاهری - ولایت ظاهری

۴۷ – در جمله « پیامبران بیش از دیگر مردم،به بلا دچار می شوند » کدام مفهوم را دریافت می شود ؟

۱ ) سختی و مشکلات سبب استقامت و پایداری می شود و برای تکامل روحی و معنوی سودمند است.

۲ ) خداوند در قرآن از سختی ها و مشکلات به عنوان عاملی برای بیداری و ذکر ،یاد می کنند .

۳ ) بلا و مصیبت برای بندگان خاص خدا ،لطفی است که به صورت مصیبت جلوه می نماید.

۴ ) خداوند بندگان را در کوران رنج و مصیبت ومشکلات وارد می کند تا ارزشمندتر شوند .

۴۸– دعوت به دین الهی ،در کدام صورت دارای معنا و مفهوم است ؟

۱ ) زندگی پس از مرگ، جزو اصول اساسی آن باشد .

۲ ) انسان ها از استعداد تفکر و تعقل و اختیار برخوردار باشند .

۳ ) پاسخ به سوال ها و نیازهای جوامع را در همه دوره ها به دست آورد.

۴ ) جامعه بیشتری ،برای دریافت برنامه کامل زندگی آمادگی داشته باشد.

۴۹– ارتباط عالم برزخ با دنیای پس از مرگ ،چگونه است؟

۱ ) ارتباطی ندارد و روح و جسم ،فعالیت خود را از دست می دهند.

۲ ) ارتباطی ندارد و پرونده اعمال انسان ها با مرگ بسته می شود .

۳ ) برقرار است و پرونده اعمال انسان ها با مرگ بسته نمی شود .

۴ ) برقرار است و روح فعالیت ناآگاهانه خود را ادامه می دهد.

۵۰- «خداوند هیچ انسانی را بیش از توان و ظرفیتش مکلف نساخته است» بیانگر کدام قسم از اقسام عدل است ؟

۱ ) اخروی

۲ ) تکوینی

۳ )جزایی

۴ ) تشریعی

۵۱– در اندیشه جبران بر آمدن ،به هنگام آلودگی به گناهان ،برخاسته از چیست و قرآن کریم آن را چه نامیده است ؟

۱ ) پرورش نیروی عقل – لوّامه

۲ ) گرایش به خیر و نیکی – لوّامه

۳ ) پرورش نیروی عقل – ملهمه

۴ )گرایش به خیر و نیکی – ملهمه

جواب های ارسالی کاربران معارف اسلامی

سارا ر

۳۹- سیر انفس = شناخت قلب و بی واسطه ( ص۲۹ اندیشه ۱سبحانی)
۴۰- گیاهان همواره میوه های گوارا بدهند = هدفمندی ( ص۳۸ اندیشه ۱سبحانی)
۴۱- لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی = ایمان بدون معرفت، اجر و ارجی ندارد (ص ۱۶ اندیشه ۱سبحانی)
۴۲- رابطه صفات و ذات خدا = صفات خدا عین ذات اوست (ص ۶۷ اندیشه ۱سبحانی)
۴۳- لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَهٌ اِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتَا کدام بعد توحید است = ربوبیت ( ص ۷۰ اندیشه ۱سبحانی)
۴۴- کدام انسان ها هنگام تولد، معرفت خدا را همراه دارند = همه آنها, حتی اگر فرزند مشرکان باشد (اینترنت)
۴۵- عقل در درون وجود انسان = بسیاری از مجهولات و مسایل را در می یابد و پاسخ می دهد. (درس ۱ دین و زندگی سوم)
۴۶- جامعیت دین اسلام – تبیین تعالیم وحی = ولایت ظاهری, مرجعیت دینی (درس ۴ دین و زندگی سوم)
۴۷- پیامبران بیش از دیگر مردم به بلا دچار می شدند= سختی و مشکلات سبب پاداری میشه و برای تکامل روحی و معنوی سودمند است (مطمئن نیستم)
۴۸- دعوت به دین الهی در صورتی دارای معنا و مفهوم است که = انسان ها از استعداد تفکر و تعقل و اختیار برخوردار باشند ( مطمئن نیستم)
۴۹- ارتباط عالم برزخ با دنیا پس از مرگ = برقرار است و با مرگ پرونده اعمال انسانها بسته نمی شود (درس ۷ دین و زندگی دوم)
۵۰- خدا هیچ انسانی را بیش از توان و ظرفیتش مکلف نساخته است = عدل تشریعی ( ص ۵۲ اندیشه ۱سبحانی)
۵۱- در اندیشه جبران برآمدن به هنگام آلودگی به گناهان = گرایش به خیر و نیکی, لوامه (درس ۳ دین و زندگی دوم)

ساناز

سوال ۴۱ معارف میشه ایمان بدون معرفت اجر و ارجی ندارد . کتاب اندیشه ۱ سبحانی عینا نوشته اون رو . گمونم صفحه ۱۶ تا ۲۰ بود

فرید

سوال ۳۸ اشتباهه پاییز قید زمان جواب گزینه ۱ است به نظرم

محمد رضا

جواب سوالات اندیشه
عدل تشریعی-دعوت به دین در صورتی قبول است که همراه دعوت به معاد باشد(اندیشه اسلامی سبحانی)-سیر در انفس راه قلبی بدون واسطه-دعوت به خیر نیکی،نفس لوامه-عقل ناتوانیهای را درک میکند(اندیشه اسلامی۱ سبحانی)-نظم هدفمندی-ربوبیت-صفات خدا عین ذات اوست-ولایت ظاهری و جامعیت هم نمیدونم-و لا اکره فی دین هم نمیدونم

علی

درس ۴ دین و زندگی سوم – سراسری تجربی سال ۹۳
تعلیم و تبیین تعالیم وحی = مرجعیت دینی
جامعیت دین اسلام = ولایت ظاهری

سارا ر

قیام ۱۵ خرداد بخاطر دستگیری امام خمینی بود
خانه برجردی ها کاشان میشد
تخت سلیمان ارومیه باید باشه
باز این چه شورش است از محتشم کاشانی
جزایر مجنون عملیات خیبر میشد
روز پزشک ۱ شهریور
همه پرسی اکثریت مطلق
موضوع «احراز اجتهاد» تمام نامزدهای انتخابات به غیر از «کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تایید کرده باشد» بر عهده «فقهای شورای نگهبان» است . پس میشد شورای نگهبان و رهبری
استخدام پیمانی مدت معین میشد
مجلس اجازه تصمیم بر اساسنامه شرکت های دولتی رو به دولت میده

گیاهان همواره میوه های گوارا بدهند = برهان هدفمندی
سیر انفس = شناخت قلبی و بی واسطه
خدا به اندازه ظرفیت و شایستگی هر شی به او وجود و کمال اضافه کرده است = عدل تکوینی

سیر انفس = شناخت قلبی و بی واسطه

خدا هیچ انسانی را بیش از توان و ظرفیتش مکلف نساخته و به تعبیری توان و قابلیت انسان را در نظر گرفته = عدل تشریعی

(لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَهٌ اِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتَا = توحید در ربوبیت میشه

سارا ر

درس ۴ دین و زندگی سوم – سراسری تجربی سال ۹۳: تعلیم و تبیین تعالیم وحی = مرجعیت دینی ؛جامعیت دین اسلام = ولایت ظاهری

کامپیوتر

ts

دقیق یادم نیست سوال و جواب ها رو ولی حدسی می نویسم تصحیح کنید:
مهندسی نرم افزار
-تغییرات بهبود دهنده : برای اضافه کردن قابلیت و عملکرد جدید به نرم افزار
-سوال مربوط به مدل های فرایند – ترمز abs با مدل خطی غلط است
-ی سوال بود سه تا گزاره داشت مربوط به فرایند ها فک کنم فقط اولیش صحیح بود – مدل رسمی که با نظم شدید ریاضی نرم افزار ساخته می شود ۰ گزاره دوم مدل مارپیچی که مهندسی همزمانی اورده بود که فک کنم مربوط به مدل cdm هست – گزاره سومش هم فک کنم غلط بود
کدام مورد در فعالیت های چتری انجام نمیشه؟؟؟ تحلیل یا طراحی نرم افزار میشد- گزینش یادم نیست -گزینه ۳ بود
مدل کوکومو – تخمین نرم افزار
ریسک نرم افزار حساب کنید – ۴۰۰۰ واحد پول – ۵۰۰۰ ؟؟؟
سوال مربوط ب کارایی سایت و پهنای باندش ؟؟؟
مهندسی نرم افزار جزبی از مهندسی سیستم است = فک کنم غلطه برعکس هست
کدام جز روش های مدل چابک نیست – گزینه اخر میشد دو کلمه ای بود A.O
قسمت اصلی نرم افزار معماری اش هست
یکپارچگی باید زیاد باشد اتصال کم
هر چه برنامه پیمانه ای تر باشه ساده تر و هزینه اش کمتر میشه و لی هزینه تجمیع زیاد میشه
نمودار نیازمندی های سیستم – use case
روابط بین کلاس ها – crc — سازگاری یا ناسازگاری میشد؟؟؟
فرایند v ???
تست الفا توسط سازنده انجام نمیشه – مشتری انجام میده

پایگاه داده
صفت تک مقداری ساده است یا ساده تک مقداری ؟؟؟ ساده تک مقداری زدم
کدام دیدگاه خاص ادارکی است؟؟؟ شی گرا
کلید مجموعه v زدم – وابستگی تابعی
علام جبر رابطه ای o*o در پیوند طبیعی
شکل ارث بری – فلش توپر زیرش مثلث
ورودی رابطه و خروجی رابطه – رابطه میشه . !!!
کلید فرعی در کدنویسی – unique
مدل رابطه ای از پشتوانه ای قوی برخوردا نیست ؟؟؟ این گزینه غلطه
سوال کد اس کیو ال رو ۵و۱ زدم sum
دستورات sql اخری هم :
فک کنم دو مورد میشد amir , ali
like A_%

برنامه سازی
قابلیت زبان خوانا:: گزینه اخر رو زدم – اونی که تعامد و استثنا رو نداشت // ساختار کنترلی .داده ای و …
ترجمه و انقیاد زود کارایی بالا انعطاف کم و برعکس
ازجاع معلق مال وقتی ست که حافظه زود ازاد بشه – اگه دیر ازاد بشه زباله پدید می اید
کدام زبان دستوری است؟؟ فرترن – کوبول
سوال عبارت برنامه نویسی حرف b — گزینه یک – محدوده که می تواند اختیار کند
تحلیگر معنایی – بسط ماکروها و اجرای دستورات زمان ترجمه
مسیر گراف ۵ میشد ؟؟؟؟
سی پلاس پلاس وراثت چندگانه دارد
قابلیت اطمینان برای سیستم های تو کار و تعبیه شده – reliable
دستور int*int۳ حساب کنید مال چه زبانی بود ؟؟؟چی بود اصلا
سوال راجع کلاس هم object.c تو کلاس اصلی کاراکتری بود – تو کلاس مشتق int
ی سوال هم راجع گره بنیادی do while do – چقدر این سوال ساده بود اشتباه زدم :

دستور int * int =bulean میشد رابطه ای

هاشم.تحلیلگر

دید خاص ادراکی فک کنم EER میشد.
زبان دستوری،فرترن و کوبول رو درست زدید.

ts

دید خاص شی گرا درسته – صفحه ۳۳ مقسمی رو ببین

هاشم.تحلیلگر

چندتا از سوال ها که یادم مونده و به نظر خودم درست هستند رو میگم.
پارتو ۸۰.۲۰ میشه
کوکومو ،تخمین هزینه
معادل مدل V رو ابشاری زدم
تعداد تصمیم ها در گراف ۵ زدم
سوال مربوط به درخت تصمیم گیری، ۲۰ درصد
هسته ی اصلی تیم افزار مدلسازی
در نرم افزار دنبال اتصال پایین تر و یکپارچه سازی بیشتر
تست الفا توسط مشتری هست و سازنده دخالت ندارد.
کارت CRC سازگاری رو شامل نمیشه.
یه سوال گفته بود کدام گزینه جز مراحل نیست که مطمعنم جوابش مدیریت ریسک میشد.
وقتی یک اپشن رو به سایر اپشن های نرم افزار اضاف کنیم روش تکمیلی هست .بقیه ی یادم نمیاد
پایگاه هم وابستگی تابعی v میشد.(دترمینان وابستگی اول،که همه ی حروف رو شامل میشد)
۵ سطر و ۱ ستون
سوال order by که top۱ رو میخواست اصفهان میشد
پیوند طبیعی &
کلید فرعی، forginkey میشد.
کدام گزینه از دستورات پایگاه داده نیست؟continue
سوالای دیگه پایگاه رو جواب دادم ولی یادم نمیاد،اگه دوستان یادشون هست مطرح کنن
یه سوال مربوط به زبان قانون مند یا هوش مصنوعی بود، میشد لیسپ و پرولوگ
در مورد سیستم های تعبیه شده قابلیت اطمیمان(Reliability) میشد.
یه سوال در مورد قابلیت تعامد بود که جوابش واضح بود
یه سوال در مورد زبان خوب هم گفته بود،کدام گزینه از ویژگی های زبان خوب نیست که سادگی یکپارچگی، قابلیت حمل و سهولت در بازرسی رو شامل میشد.
.اگه سیستم الف در سال …بار خراب شود و به X زمان ترمیم نیاز دارد و سیستم ب نیز هر شش ماه …. خراب میشود و به Y زمان ترمیم نیاز دارد،قابلیت اطمینان و در دسترس بودن رو مقایسه کرده بود؟
با کم شدن زمان خرابی قابلیت اطمینان بیشتر و با کاهش یا کم بودن زمان ترمیم در دسترس بودن افزایش.
بیشترین هزینه که صرف سیستم میشه مربوط به نگهداری سیستم هست.
do while do اون شکلی میشد که قبل از رسیدن به لوزی ابتدا وارد یه مستطیل میشد.
انقیاد دیررس انعطاف پذیر تر نسبت به زودرس و کارایی کمتر.
آدرس ستونی ارایه هم واضح بود، اگه اشتباه نکرده باشم ۶۴۱ میشد.
پردازش ماکرو و … مربوط به تحلیل معنایی میشد.
داده زباله (Garbage data) به دلیل دیر آزاد شدن حافظه و ارجاع معلق (dangling reference) به دلیل زود آزاد شدن حافظه اتفاق میفته.
سه چهارتا سوال چند موردی بود که میگفت چند گزینه صحیح هست، بجز این سوالات اگه سوالی یادتون میاد مطرح کنید.و هر کدوم که فکر میکنید اشتباه هست ،با دلیل اصلاح بفرماید

زهرا

Foreng keyکلید خارجیه نه فرعی

ts

اون مدیریت ریسک اگه مربوط سوال فعالیت های چتری(مدیریتی) هست جوابش تحلیل یا طراحی میشد
دستور پایگاه داده مگه continu هم داشت ؟؟ من distinct رو زدم –
بعضی سوالاتت متفاوته یکم اصلا خاطرم نیست شاید دفترچه ها فرق داشته

عطی

سوالات تخصصی تحلیلگر سیستم
کوکومو-آبشاری-هسته نرم افزار طراحی-uml-c++پایگاه ->تعداد ۵و۴-&-۳۶-یک سطر-و….

تحلیلگر

سلام دوست عزیز uml جزو طراحی ادراکی عام محسوب میشه. جواب object oriented هست. مدل رابطه ای، مدل شی گرا و مدل استتناجی و غیره توی طراحی ادراکی خاص استفاده میشن.
هسته اصلی نرم افزار اصلا طراحی اون نیست. یا معماری هست و یا مدلسازی.

حسابدار خراسان

وقت یه سوال اینکه در سوال اکسل که اعداد ۴و۳۰و۳و۵۰و۸داده بودن و جواب رو زدن Average(B۱:B۵ و در B۶عدد نوزده نوشتن اصلا جواب درست نیست جون میشه ۱۸ شما نظرتون چیه?؟

محسن

محاسبه کردم جواب ۱۹ میشد.

سارا ر

کامپیوتر :
– سیستم عامل = linux
– سطل زباله = recycle bin
– درج دو ستونی = page layout- columns
– برای ایجاد ارتباط در اکسس = relationship
– تقسیم بر صفر تعریف نشده = #dive/۰
– برای انتقال ایمن اطلاعات در اینترنت که امکان رمزگذاری بر روی اطلاعات = HTTPS
– شماره گذاری بصورت متن و عدد در پاورپوینت = slid master
– تنظیم زمان حرکت اسلایدی به اسلاید دیگر = Transations
– تصویر سربرگ و پابرگ = Header and Footer
– تصویر لیست چند سطحی در WORD = Multilevel list
– ایمیل Mark as Read = بدون اینکه پیام باز شود ، بصورت خوانده شده دیده می شود.

امیر

تقسیم غیر عدد : value#
طاهرا این رو هم اشتباه زدید

سارا ر

#DIV/۰! زمانی این خطا ظاهر میشه که عددی رو تقسیم بر ۰ کنیم

امیر به سارا ر

اکسل موقع حساب کردن عبارت محاسباتی a/۰= در صورتی که برای نام a عدد تعریف نکرده باشیم a را بعنوان یک کلمه تشخیص داده و پیغام خطای value# که خطای اول است را نشان میدهد و خطای دوم را که تقسیم بر غیر صفر است را نشان نمیدهد. اگر باور ندارید امتحان کنید

saeed به خانم ندا

از سوالات عمومی فقط icdl رو یادم هست که براتون نوشتم
سطوح چند سطحی (سوال تصویری بود)
۱.
a.
i.
ایجاد متن چند ستونی از منوی page layout
سوال تصویری- جوابش recycle bin
ارتباط بین جداول در اکسس Relationships
انتخاب چند سطح غیر متوالی در ورد= با نگه داشتن کلید ctrl
ایجاد شماره صفحه در پاور پوینت (مثالی که داد بود ترکیب عدد و کلمه بود) فکر میکنم با ایجاد text box
اکسل (avarage (b۱:b۵=
حرف تقسیم بر عدد خطای #VALUE!
as read mark
در ایمیل علامت‌گذاری به‌عنوان خوانده‌شده
تنظیم زمانبندی در پاورپوینت از منوی slide show

Saeed

یک سوال دیگه هم گفته بود که اگر روی یک فایل کلیک چپ بکنیم و یک بار دیگه همین کار رو انجام بدیم چه اتفاقی میوفته که گزینه هاش rename و بازکردن فایل و …بود
شما اگر یک بار روی یک فایل کلیک چپ کنید اون فایل انتخاب میشه و اگر برای بار دوم این کار رو بکنید هیچ اتفاقی نمیوفته
دقت کنید که اگر دبل کلیک کنید فایل باز میشه ولی چیزی که سوال پرسیده بود برای بار دوم کلیک کردن روی فایل اتفاق خاصی نمیوفته

هوش و استعداد تحصیلی

محسن

سه بازرس برای بیمارستان اعزام می شوند.
اولی هر سه روز یک بار دومی هر ۵ روز یکبار و سومی هر ۷روز یکبار.و کارشان را در یک روز انجام میدهند.
در چه روزی هر سه بازرس باهم در بیمارستان حضور دارند؟

حمیده

سلام ۱۰۵ روز

مرقی

روز ۲۴ اولین بار می باشد

اطلاعات عمومی

سارا ر

تخصص گرایی در سازمان نوع ادهوکراسی و ساده = زیاد – کم
رسمیت حرفه ای و ادهوکراسی = کم – کم
نیروی کار ماهر در تولید انبوه – تولید فرایندی = کم – زیاد
تولید ماشین و نفت = تکراری – تکراری
ترفیع و مورد ستایش قرار گرفتن = بیرونی – درونی
مدیریت بر مبنای هدف = پیتر دراکر

علی

تخصص گرایی در سازمان نوع ادهوکراسی و ساده = زیاد – کم (درست قطعی)
رسمیت حرفه ای و ادهوکراسی = کم – کم (درست قطعی)
مدیریت بر مبنای هدف = پیتر دراکر(درست قطعی)
نیروی کار ماهر در تولید انبوه – تولید فرایندی = کم – زیاد(به نظرم درسته)
دوتا دیگه رو چک نکردم

سارا ر

نوع واقع گر = این نوع شخصیت کم رو ، با ثبات و عملگرا است ، و برای مشاغلی همچون مکانیکی ، کشاورزی و خط مونتاژ مناسب است .بازرس گمرک = بنیان گذارادب و نزاکت. به تلاش کارکنان برای جلوگیری از تنشها و مشکلات کاری در رابطه با دیگران گفته می شود.همگراها؛ قابلیتها و مهارتهای مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال قوی دارند.
ادغام کننده ها؛ قابلیتهای مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تاملی قوی دارندقیام ۱۵ خرداد بخاطر دستگیری امام خمینی بودخانه برجردی ها کاشان میشدتخت سلیمان ارومیه باید باشهباز این چه شورش است از محتشم کاشانیجزایر مجنون عملیات خیبر میشدروز پزشک ۱ شهریورهمه پرسی اکثریت مطلقموضوع «احراز اجتهاد» تمام نامزدهای انتخابات به غیر از «کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تایید کرده باشد» بر عهده «فقهای شورای نگهبان» است . پس میشد شورای نگهبان و رهبریانتخاب رئیس سازمان فرهنگ و اطلاعات اسلامی به صورت زیر هستش : پیشنهاد : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی-تایید : شورای عالی-موافقت : رهبری-حکم : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

شورای عالی اداری = وظیفه اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها ، روش ها و رویه ها

ایجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جدید = براساس پیشنهاد دستگاههای ذیربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. من زدم تصویب مجلس

کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه = مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب ۶۸۸۵میباشند

کارمندانی که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، = حقوق و مزایای مستمرمربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود

میزان حقوق و دستمزد = حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد

استخدام ایثارگران و خانواده های آنان = براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود

التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران = مربوط به همه افراد متقاضی

استخدام پیمانی = برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین

شدید ترین قانون برای شورای روستا = انحلال

نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت = الزامی

نظارت دولت مرکزی بر نهادهای غیرمتمرکز = نص قانون یا قیمومتی

تکرار تاخیر ورود به محل خدمت = تخلف ، مجازات اداری

دیوان عدالت اداری = صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه آرا قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را دارد

فوت پیمانکار با مسئولیت شخصی

انتخاب رئیس سازمان فرهنگ و اطلاعات اسلامی به صورت زیر هستش
پیشنهاد : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تایید : شوارای عالی
موافقت : رهبری
حکم : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیمان

قیام ۱۵ خرداد علت شروع دستگیری امام خمبنی :دستگیری روح الله خمینی و بروز قیام ۱۵ خرداد
تظاهرات ۱۵ خرداد مجموعه وقایعی است که در خرداد ۱۳۴۲ خورشیدی به دنبال بازداشت روح‌الله خمینی در انتقاد به لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید رخ داد

سارا ر

قیام ۱۵ خرداد بخاطر دستگیری امام خمینی بود
خانه برجردی ها کاشان میشد
تخت سلیمان ارومیه باید باشه
باز این چه شورش است از محتشم کاشانی
جزایر مجنون عملیات خیبر میشد
روز پزشک ۱ شهریور
همه پرسی اکثریت مطلق
موضوع «احراز اجتهاد» تمام نامزدهای انتخابات به غیر از «کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تایید کرده باشد» بر عهده «فقهای شورای نگهبان» است . پس میشد شورای نگهبان و رهبری
استخدام پیمانی مدت معین میشد

ارش

خانه بروجردیها کاشان بود
قیام۱۵خرداد جواب همون ایالات میشد باز این چه شورش است هم محتشم کاشانی، مصوبات دو سوم ، تایید اجتهاد هم شورای نگهبان

حسابداری

سبحان (دیوان)

سوالا اصول حسابداری اکثرا محاسباتی بودن اما چندتایی که یادمه مینویسم:
سوال اول استهلاک رو مثال زده بود – تخصیص منطقی و سیستماتیک
وجوه بین راهی
سوال صورت سود و زیان جامع – سهام خزانه
یکی از سوالات جوابش احتیاط میشد
یکی از سوالات سود زیان انباشته

سبحان(دیوان)

سوالات بودجه :
فنی ترین قسمت بودجه – تهیه تنظیم بودجه
یکی از سوالات جوابش تبینی بود
هزینه های عادی و تکراری – هزینه جاری
بر طبق کدام اصل تمام ارقام منظور شده در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که … – اصل تخصیص
اصلاح بودجه – انعطاف
یکی از سوالات جوابش میشد – اجازه خرج است نه تکلیف
حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج – اصل تعادل
پرداخت هایی که به تولید کالا و خدمات ارتباطی ندارند و به ورت یکطرفه … – پرداخت انقالی
مجموعه ای از چند فصل مرتبط بهم – امور
وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد- تنخواه گردان حسابداری
از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد – علی الحساب
پرداختهایی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد – هزینه
سوال آخر – تخواه گردان میشد

سبحان(دیوان)

سوالات حسابداری دولتی:
یکی از سوالات نیمه تعهدی بود
مناقصه گر
صندوق بازنشستگی وزارت تعاون و کار
وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تایید وزیر یا رییس موسسه … – تنخواه پرداخت
مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و عمده- مبلغ مورد معامله – مبلغ براوردی
از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی – تشخیص
ذیحساب ماموری است که به حکم – وزارت امور اقتصادی و دارایی
مبلغ اولیه پیمان به عنوان پیش پرداخت – ۲۰%
مجموعه عملیات و خدمات مشخص که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی – طرح عمرانی

محمد

من مسول خدمات مالی شرکت کردم …تعدادی از سوالات رو خلاصه نوشتم…
۱۰۱_کدام مورد از اصول و مفروضات حسابداری نیست؟
۱۰۳_کدام دسته حساب های موقت هستند ؟
۱۰۵_کدام صورت مالی اساسی نیست؟
۱۰۶_کدام مورد در سفته های ایران رایج نیست؟
۱۱۲_کدام مورد اقلام استثنایی نمیتوان تلقی کرد؟
۱۳۵_کدام مورد به عنوان سود خالص است ولی در محاسبه جریان نقد عملیاتی نیست؟
۱۳۶_ارزش بازاری و ارزش دفتری کدام مورد برابر است؟
۱۴۱_از کارکردهای بازار مالی؟
۱۴۶_چگونگی طرح تصویب لوایح مجلس؟
۱۴۷_کسری بودجه دولت در کشور باعث چی میشه؟
۱۴۸_تنظیم لایحه بودجه برای یک سال مالی رو چی میگن؟
۱۴۹_کدام ارگان بر کلیه حساب های دستگاه ها نظارت داره؟
۱۵۰_نظارت بیرونی بر حساب های؟؟؟
۱۵۲_کدام نوع کسری بودجه در تعقیب عدم هماهنگی بین دخل و خرج عمومی در بلند مدت بروز میکنه؟
۱۵۳_کدام نوع بودجه بر اساس وظایفی تنظیم میشود که سازمان دولتی تصدی اجرای ان را بر عهده دارد ؟
۱۵۴_طبق کدام روش هزینه اینده به هزینه گذشته بستگی ندارد؟
۱۵۶_تعیین و انتخاب پرداخت هایی که برای نیل به اجرا؟؟؟
۱۵۷_کدام مورد در خصوص تامین اعتبار درست است ؟
۱۶۴_اختیار و مسولیت کدام مورد بر عهده ذی حساب است؟؟؟
۱۶۵_دیون بلامحل با موافقت چه دستگاهی ؟؟؟؟
۱۶۶_تطبیق نتایج اجرای برنامه های با هدف رو چی میگن؟؟؟
۱۶۸_مالیات بر ارث برای کدام مورد است؟؟
۱۶۹_خرید ساختمان و زمین جز کدام هزینه اداری ؟؟؟
۱۷۰_نظر ادام اسمیت در خصوص مالیات ؟

حسابداری

مجموعه عملیات و خدمات مشخص که بر اساس مطالعات توجیهی فنی واقتصادی – جوابش میشه طرح . اما بین گزینه ها طرح نداشت .گزینه هاش عمرانی انتفاعی ، عمرانی غیرانتفاعی،عمرانی و طرح مطالعاتی بودن. اما اشتباه زدم منم طرح رو سرجلسه زدم

سبحان (دیوان)

گزینه درست عمرانی بود

سبحان

سلام دوستن جواب چندتا از سوالاتی که یادم هست میذارم
سیستم عامل – linux
سطل زباله – recycle bin
درج دو ستونی – page layout- columns
برای ارتباط – relation
تقسیم بر صفر تعریف نشده – #dive/۰
برای انتقال ایمن اطلاعات در اینترنت که امکان رمزگذاری بر روی اطلاعات – HTTPS
ادبیات معنی لغت توسنی جواب گزینه ای بود که سرکشی داست
معنی لغت حضیض – پستی
زرد شدن – شرمنده شدن
خدا است که با هدایت خویش چنان تدبیر می کند که گیاهان، همواره میوه های گوارا تولید کنند – هدفمندی
هیچ انسانی را بیش از توانش مکلف نساخته است – عدل تشریحی
لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَهٌ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا – ربوبیت
سیر انفس – شناخت قلبی و بی واسطه
یه سوال بود گه جوابش گرایش به نیکی – لوامه میشد
صفا خدا عین ذات اوست
خانه بروجردی ها – کاشان
نت سلیمان – تکاب
بانک های تخصصی – مسکن کشاورزی و صنعت و معدن
شعر – محتشم
جزیره مجنون – عملیات خیبر
روز پزشک – ۱ شهریور
یکی از سوالات جوابش اساسنامه شرکت های دولتی بود
زبان ی although – shouldnt – alexander – a doctor

۳۴ نظر برای سوالات رایگان آزمون وزارت بهداشت

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید