گروه تانا انرژی فعالیت رسمی خود را از سال 1389 به عنوان پیمانکار اجرایی پروژههای زیربنایی در حوزههای مختلف از جمله: آب، برق، انرژی، حمل و نقل ریلی، حفاری تونل و اجرای سازه های بتنی در داخل و خارج کشور آغاز نمود. این شرکت، با تکیه بر کارکنان متخصص و مجرب، تدوین سیستمها و روشهای روزآمد، اتخاذ راه حل های خلاق و رویکردهای مدیریتی نوین، تلاش مینماید تا نام خود را به عنوان یک شرکت در حال رشد در زمینه پروژه های زیر بنایی در داخل و خارج کشور مطرح سازد. به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر، "گروه تانا انرژی" با همکاری شرکتهای زیر مجموعه و نیز شرکای تجاری، فعالیتهای خود را به صورت پایدار در زمینههای زیر گسترش میدهد: مدیریت پروژه، مشاوره، شناسایی منابع مالی داخلی و خارجی و مشارکت در تامین مالی پروژه ها، ارایه خدمات طراحی و مهندسی، تامین و ساخت تجهیزات، انجام عملیات اجرایی، تعمیرات و نگه داری و خدمات پس از فروش، صادرات خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و مدیریت دانش

گروه تانا انرژی
گروه تانا انرژی
گروه تانا انرژی