استخدام Med Rep/Mix rep با حقوق تا 15 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش
۳۲ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام نماینده علمی با حقوق 10 تا 15 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی و پورسانت
۳۹ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نماینده علمی با حقوق 10 تا 15 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی و پورسانت
۵۰ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت