استخدام مربی ورزشی در یک مجموعه معتبر در البرز
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام مربی ورزشی در یک باشگاه معتبر در البرز
مشخص نشده
۱۵۵ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام مربی ورزشی در یک باشگاه معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۷۰ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام مربی ورزشی در یک مجموعه ورزش در البرز
مشخص نشده
۳۷۲ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام مربی ورزشی در یک مجموعه در البرز
مشخص نشده
۵۶۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کمک مربی خانم در یک مجموعه در البرز
مشخص نشده
۵۹۳ روز قبل
البرز
تمام وقت