استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۶۰ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۷۰ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۸۲ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۹۳ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۱۰۳ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کمک باریستا در یک کافه بستنی در البرز
مشخص نشده
۱۱۰ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۱۶۱ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی