استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۴۹ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام آرایشگر در یک سالن آرایش در البرز
مشخص نشده
۱۴۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام ناخنکار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۲۴۰ روز قبل
البرز
تمام وقت