استخدام طراح و صفحه بند جهت دفتر مجله در کرج
مشخص نشده
۵۳۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام طراح صفحه جهت کتاب کودک در کرج
مشخص نشده
۹۶۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام یکنفر صفحه آرا جهت کار در کرج
مشخص نشده
۱۳۳۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مرکز بانوان گلها در کرج
مشخص نشده
۱۷۵۳ روز قبل
البرز
تمام وقت