استخدام چرخکار ماهر با حقوق ثابت در کرج
مشخص نشده
۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام چرخکار و وسط کار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام چرخکار راسته دوز ماهر در هشتگرد
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام راسته دوز تریکو جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام چرخکار ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
البرز
تمام وقت