استخدام سالنکار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام ویتر و سالن کار با جای خواب در کرج
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام ظرفشور و سالن کار جهت کار در کرج
مشخص نشده
۴۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام سالنکار جهت رستوران در کرج
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
البرز
تمام وقت