استخدام صافکار به صورت درصدی یا حقوق در کرج
مشخص نشده
۱۱۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار ماهر جهت کار در کرج
مشخص نشده
۱۷۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار و نقاش از البرز جهت کار در جاده مخصوص کرج
مشخص نشده
۱۸۴ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام صافکار ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۹۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار و نقاش در گاراژ تخصصی در کرج
مشخص نشده
۲۷۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۲۸۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۰۷ روز قبل
البرز
تمام وقت