استخدام صافکار با حقوق و بیمه جهت کار در کرج
مشخص نشده
۱۷۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار به صورت درصدی یا حقوق در کرج
مشخص نشده
۲۱۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار ماهر جهت کار در کرج
مشخص نشده
۲۷۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار و نقاش از البرز جهت کار در جاده مخصوص کرج
مشخص نشده
۲۸۴ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام صافکار ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۲۹۳ روز قبل
البرز
تمام وقت