استخدام قصاب، مرغکار و بیخس کار ماهر در کرج
مشخص نشده
۱۷۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام قصاب در پخش پروتئین یزدان در البرز
مشخص نشده
۲۰۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام قصاب ماهر جهت کار در قصابی در کرج
مشخص نشده
۲۹۴ روز قبل
البرز
تمام وقت