ارسال آسان
استخدام سالن دار شیفت شب با بیمه در کافه رستوران فارنهایت در اصفهان
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
اصفهان
حقوق ثابت تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام سالن کار در اصفهان
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
اصفهان
حقوق ثابت تا 2,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام سالن کار در یک کافه در اصفهان
مشخص نشده
۹ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام سالن دار شیفت شب با بیمه در کافه رستوران فارنهایت در اصفهان
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام سالن کار در یک کافه در اصفهان
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام سالن کار در کافه رستوران ولکانو در اصفهان
اصفهان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام سالن دار شیفت شب با بیمه در کافه رستوران فارنهایت در اصفهان
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام سالن دار در یک کافه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت